Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Disclaimer

Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Vandong tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, geeft Vandong geen garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Vandong beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Vandong, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vandong of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vandong is het niet toegestaan links naar website van Vandong aan te bieden.

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Vandong zendt, is niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Vandong te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Vandong aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Vandong op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Vandong of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (v) misbruik van deze website, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Op transacties en het gebruik van applicaties van Vandong zijn van toepassing de algemene voorwaarden die op website van Vandong zijn in te zien dan wel te downloaden. Een exemplaar van de algemene voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer