Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Succesiewet en bedrijfsoverdracht

De Belastingdienst wil economisch wenselijke overdracht van bedrijven in de familiersfeer zo min mogelijk belemmeren. Daarom is in de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling opgenomen. Deze regeling biedt een drietal fiscale faciliteiten, te weten:

- soepele waardering van het ondernemingsvermogen
- een vrijstelling tot 75%
- een betalingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling is van toepassing bij de overgang, schenken of erven, van het ondernemingsvermogen. Het ondernemingsvermogen kan zijn:

- kapitaal eenmanszaak
- aandeel in een vof
- aanmerkelijkbelangaandelen in een BV die een onderneming drijft

Als er sprake is van een holdingstructuur, wordt het geheel geconsolideerd bezien.

Voorwaarden

De faciliteiten worden op verzoek verleend als men aan de voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn:

- het moet gaan om verkrijging (schenking of vererving) van ondernemingsvermogen
- bij schenking moet de schenker 55 jaar of ouder zijn of voor ten minste 45% of meer arbeidsongeschikt EN hij moet de onderneming 5 jaar exploiteren dan wel moeten de aanmerkelijkbelangaandelen 5 jaar in bezit hebben.
- de verkrijger moet de verkregen onderneming 5 jaar voortzetten. Bij een BV moet de BV de onderneming 5 jaar voortzetten en de aandelen mag de verkrijger de aandelen 5 jaar lang niet vervreemden. Op deze voortzettingseis zijn enkele uitzonderingen.

Het verzoek moet bij de Belastingdienst worden ingediend voordat de aanslag successie- of schenkingsrecht onherroepelijk vaststaat.

Een voorbeeld

Pieter is 55 jaar en drijft al jaren een winkel. Op 01-07-2007 schenkt hij onderneming aan zijn zoon Jan. De waarde van de onderneming op die datum bedraagt eur 150.000 (liquidatiewaarde). Omdat de winst van de winkel tegenvalt bedraagt de going-concernwaarde maar eur 100.000. De fiscale waarde van de onderneming bedraagt eur 50.000.

Uitwerking voorbeeld

Door de schenking moet Pieter met de Belastingdienst afrekenen over het verschil tussen eur 150.000 en eur 50.000 (=eur 100.000).

Jan kan gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Op zijn verzoek wordt het verschil (eur 50.000) tussen de liquidatiewaarde en going-concernwaarde vrijgesteld van schenkingsrecht. Daarnaast wordt 75% van de going-concernwaarde, zijnde eur 75.000, vrijgesteld. Voor deze voorwaardelijke vrijstellingen krijgt Jan een conserverende aanslag schenkingsrecht. Voor de betaling wordt 5 jaar renteloos uitstel verleend. Als Jan de onderneming 5 jaar lang voortzet, wordt de aanslag verminderd tot nihil.

De faciliteiten gelden alleen voor ondernemingsvermogen. Als je een bedrijfspand ter beschikking stelt aan je BV dan valt het pand buiten het ondernemingsvermogen. Als je het pand goedkoop aan je kind wil schenken, zorg er dan voor dat je het pand voor de schenkingsdatum in de onderneming brengt tegen aandelen, zodat 75% van de waarde van het pand vrijgesteld wordt van het schenkingsrecht. Het inbrengen van het pand kost in beginsel wel 6% overdrachtsbelasting.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer