Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Nieuws

Wijziging voorwaarden
Geplaatst op 01-06-2018

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn onze algemene voorwaarden gewijzigd.


Belastingen en regeerakkoord
Geplaatst op 14-10-2017

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord 2017 voor ondernemers?

In de inkomstenbelasting wordt een tweeschijvenstelsel
ingevoerd. Het lage tarief is 36,93% (tot € 68.600) en het
hoge tarief 49,5%.

Verhoging box 2-tarief
Vanwege de Vpb-tariefsverlaging wordt het tarief van box 2 van 25% verhoogd naar 27,3% in 2020 en 28,5% vanaf
2021. Dit om het globale evenwicht tussen de belastingdruk
van een eenmanszaak en een BV te waarborgen.

Verlagen Vpb-tarieven en terugdraaien verlenging eerste
tariefschijf Vpb
De tarieven van de vennootschapsbelasting worden vanaf
1 januari 2019 stapsgewijs verlaagd. In 2019 gaan de tarieven
met 1%-punt omlaag, in 2020 met nog eens 1,5%-punt en in
2021 nog eens met 1,5%-punt.Eindejaarstips 2015
Geplaatst op 14-12-2015

1. Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen af
Als er activa op de fiscale balans staan die een lagere waarde hebben, kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren.

2. Zorg voor een onderbouwing van uw herinvesteringsvoornemen
Hebt u een bedrijfsmiddel met winst verkocht, dan kunt u de winst reserveren in een herinvesteringsreserve (HIR). De herinvesteringstermijn is normaal gesproken maximaal drie jaar. Wel moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar waarin het bedrijfsmiddel is vervreemd een herinvesteringsvoornemen aanwezig zijn om te investeren in: •een bedrijfsmiddel dat economisch eenzelfde functie inneemt in het ondernemingsvermogen; of
•bedrijfsmiddelen die in niet meer dan tien jaar worden afgeschreven.
Het herinvesteringsvoornemen moet aanwezig zijn bij de directie van de onderneming. In een concern van vennootschappen kan dit onder bijzondere omstandigheden ook de concernleiding zijn. Wel moet dan aannemelijk zijn dat het bedrijfsmiddel waarin geherinvesteerd wordt bij de vennootschap met de HIR terecht komt.
Het herinvesteringsvoornemen moet niet alleen tijdig aanwezig zijn en blijven, het moet ook aannemelijk gemaakt worden. Een voornemen kan aannemelijk gemaakt worden via zoekopdrachten, investeringsprogramma’s, etc. Zorg voor een duidelijke onderbouwing anders gaat de HIR aan uw neus voorbij. Er is al geherinvesteerd is als de verplichting is aangegaan. Er hoeft dus niet te worden gewacht totdat het bedrijfsmiddel is afgeleverd.

3. Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening
Als u in 2015 een verlies verwacht, kunt u in ieder geval het weglekken van liquiditeit voorkomen door de voorlopige aanslag voor 2015 op nihil te stellen. U betaalt dan niet teveel. Voorts kan na afloop van het boekjaar, bij het indienen van de aangifte een verzoek om voorlopige verliesverrekening worden gedaan. 80% van het aangegeven verlies kan dan mogelijk alvast worden benut. Als u in 2014 nog fiscale winst had, ontvangt u eventueel al betaalde belasting terug.

4. Als je inkomen in 3 opvolgende jaren sterk varieert, betaal je meer belasting dan wanneer het in die jaren gelijk zou zijn. Dit verschil kun je terugkrijgen voor zover het meer is dan €545. Bereken of jij met een verzoek om middeling belasting terug kunt krijgen.

5. De laatste jaren is veel jurisprudentie verschenen over de onzakelijke lening. Een dergelijke lening wordt
geacht te zijn verstrekt onder voorwaarden die alleen een aandeelhouder zou overeenkomen. Denk
hierbij aan het verstrekken van een lening zonder adequate zekerheden. Een afwaarderingsverlies op
een dergelijke lening is niet aftrekbaar op het moment dat de vordering oninbaar wordt geacht.
Om te voorkomen dat een lening wordt aangemerkt als een onzakelijke lening, is de eerste stap dat
een leningsovereenkomst wordt opgesteld. Zorg dus voor een leningsovereenkomst en voor een
onderbouwing van de voorwaarden waaronder de lening is aangegaan.

6. Tijdelijke verhuur eigen woning
Verhuurt u uw eigen woning wel eens tijdelijk, bijvoorbeeld via AirBnB of wanneer u op vakantie bent?
Dan moet u 70 procent van de inkomsten uit verhuur opgeven als inkomen in box 1. De inkomsten mag u nog verminderen
met kosten die direct met de verhuur samenhangen, zoals gas-, water- en elektriciteitsgebruik van de huurders. Tijdelijke
verhuur heeft geen gevolgen voor uw hypotheekrenteaftrek.
Als u uw eigen woning tijdelijk verhuurt, heeft dat ook gevolgen voor de btw (kortstondige verhuur is btw belast) en
toeristenbelasting. Daarnaast kan lokale regelgeving in uw stad van toepassing zijn (zoals de maximale verhuurtermijn van
twee maanden in Amsterdam). Ten slotte is het raadzaam om bij uw (opstal)verzekeraar en uw hypotheekverstrekker na te
gaan of de tijdelijke verhuur niet in strijd is met de daarvoor geldende voorwaarden.

7. Moet u nog een belastingaanslag betalen?
Het kan aantrekkelijk zijn om uw openstaande (definitieve)
belastingaanslagen nog dit jaar te betalen en daarmee uw
box 3-vermogen te verlagen. Nog niet betaalde belastingschulden
mogen namelijk niet in box 3 in aftrek worden
gebracht, met uitzondering van te betalen erfbelasting.

8. Tijdstip van liquiditeitstoets bij dividenduitkering van
belang
Bent u bestuurder van een bv die van plan is om een
dividend uit te keren?
Het uitkeren van dividend bij een bv is onderworpen aan
een aantal voorwaarden. Zo mag u wettelijke en statutaire
reserves niet aanwenden voor het uitkeren van dividend en
hebben de aandeelhouders goedkeuring van het bestuur
nodig. Het bestuur mag de goedkeuring voor een door de
aandeelhouder(s) genomen dividendbesluit alleen weigeren
als de zogenoemde liquiditeitstoets, die het bestuur moet
uitvoeren, negatief is. Deze toets houdt in dat het bestuur
moet vaststellen of de bv na de dividenduitkering nog in
staat is om aan haar schulden en verplichtingen te voldoen.
Mocht op een later tijdstip blijken dat de bv niet langer
aan haar verplichtingen kan voldoen en had het bestuur
dit kunnen voorzien, dan is het bestuur aansprakelijk
voor het tekort dat door de dividenduitkering is ontstaan.
Het moment waarop de liquiditeitstoets moet zien, is het
moment waarop de vennootschap het dividend uitbetaalt
aan de aandeelhouder(s). Mocht het dividendbesluit op een
eerder tijdstip worden genomen, dan is van belang dat u
op het moment van uitbetaling nogmaals controleert of de
liquiditeitstoets positief is. Mocht later blijken dat de toets
op het moment van uitbetaling niet positief is, dan loopt u
als bestuurder het risico dat u het tekort ontstaan door de
dividenduitkering moet terugbetalen aan de vennootschap.


Werkkostenregeling
Geplaatst op 29-11-2014

Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel in uw administratie opnemen als eindheffingsloon.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden.

Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Deze gaan niet ten koste van uw vrije ruimte.

Binnen de werkkostenregeling bestaan voor een aantal vergoedingen en verstrekkingen 'gerichte vrijstellingen'. Deze vrijstellingen bestaan al onder de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Voor deze gerichte vrijstellingen gelden grotendeels dezelfde voorwaarden als binnen de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

U mag voor gerichte vrijstellingen ook nog steeds een vaste vergoeding geven. Maar dan moet u wel altijd vooraf onderzoek doen naar de werkelijke kosten. Deze voorwaarde geldt alleen bij nieuwe vaste kostenvergoedingen. Voor vaste kostenvergoedingen die al bestonden voordat u de werkkostenregeling ging toepassen, hoeft u niet opnieuw onderzoek te doen als de omstandigheden waarop u de vergoeding hebt gebaseerd, gelijk zijn gebleven.
De werkkostenregeling kent gerichte vrijstellingen voor de volgende vergoedingen en verstrekkingen:
◾vervoer en reiskosten, waaronder voor woon-werkverkeer: ◾abonnementen voor reizen met openbaar vervoer
◾kostenvergoedingen voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer met eigen vervoer van maximaal € 0,19 per kilometer (bedrag voor 2014)
◾losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer

◾kosten van tijdelijk verblijf voor de dienstbetrekking, zoals overnachtingen tijdens dienstreizen en maaltijden
◾cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke, voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk
◾studie- en opleidingskosten
◾procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures) met het oog op het verwerven van inkomen
◾kosten van outplacement
◾maaltijden bij overwerk, koopavonden, dienstreizen en dergelijke
◾verhuiskosten, als de verhuizing verband houdt met de dienstbetrekking
◾zakelijke reizen met de fiets, elektrische fiets, scooter en dergelijke: maximaal € 0,19 per kilometer (bedrag voor 2014)
◾extraterritoriale kosten (30%-regeling)
◾vanaf 1 januari 2015: gereedschappen, computers, communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking
Zie voor meer informatie over de voorwaarden: Noodzakelijkheidscriterium.
◾korting op producten uit eigen bedrijf tot een bedrag van 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten, maar niet meer dan € 500 per werknemer per kalenderjaar
Zie voor meer informatie over de voorwaarden: Korting op producten uit eigen bedrijf.
◾bij ministeriële regeling aan te wijzen voorzieningen die (deels) op een door die regeling aan te wijzen werkplek worden gebruikt of verbruikt
Zie voor meer informatie over de voorwaarden: Loon in natura waarderen. Vanaf 1 januari 2015 vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen. In deze situaties geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte.


Eindjaarstips 2014
Geplaatst op 29-11-2014

1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen
Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel kan de vervreemdingswinst buiten de belastingheffing blijven door deze winst te reserveren in een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat u een voornemen hebt tot herinvestering en dat deze herinvestering ook plaatsvindt binnen drie jaar na het jaar van reserveren. Ga na of dit jaar een herinvesteringstermijn verloopt.
Tip
In bijzondere situaties is termijnverlenging mogelijk. De bijzondere omstandigheid hoeft niet noodzakelijk de herinvestering zelf te betreffen. Er dienen wel omstandigheden te zijn op grond waarvan u redelijkerwijs niet aan de termijn kan worden gehouden.
2 Voorkom verliesverdamping
Indien u uw verliezen niet tijdig verrekent dan verdampen deze. U kunt verliezen verrekenen met de winst van 1 jaar terug, de zogenoemde carry-back. Het resterende verlies kunt u ver-volgens verrekenen met winsten uit de 9 volgende jaren, de zogenoemde carry-forward. U kunt mogelijk nog dit jaar verliesverdamping voorkomen door:
• het realiseren van stille reserves/meerwaarde/goodwill;
• het inbrengen van winstgevende activiteiten;
• het afbouwen van voorzieningen.
3 Houd uw uren bij
Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek dient u aan te tonen dat u genoeg tijd aan uw onderneming besteedt, in beginsel 1.225 uren. Leg de tijd die u besteedt aan uw onderneming goed vast. Het gaat hierbij om alle tijd die u besteedt aan werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan reistijd en acquisitie. Ook de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten tellen mee. Voorbeelden hiervan zijn het beheren van uw website en het verzorgen van uw administratie.
Let op
Ook in 2015 kunt u blijven profiteren van de ondernemersaftrek. Voorlopig blijft deze onge-moeid. De voorgestelde winstbox is van de baan.
4 Investeer nog voordelig in onroerend goed
Indien u een huis, kantoor of ander vastgoed aanschaft of heeft aangeschaft op of na 1 sep-tember 2012 tot 1 januari 2015 waarbij het pand vervolgens binnen 36 maanden weer wordt doorverkocht, betaalt de koper alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting. De ver-ruimde termijn van 36 maanden geldt nog tot 1 januari 2015. Daarna geldt weer een termijn van 6 maanden.
Daarnaast komt u bij verkoop van nieuw zakelijk vastgoed, dat al in gebruik is genomen of is verhuurd, mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling van overdrachtsbelasting. U bent dan alleen btw verschuldigd. Voor deze vrijstelling geldt nog tot 1 januari 2015 een verruimde termijn van 24 maanden.
De vrijstelling geldt als de onroerende zaak binnen 24 maanden wordt verkocht:
• na de eerste ingebruikneming, of
• na de ingangsdatum van de verhuur (als deze ingangsdatum eerder is dan het tijdstip van ingebruikneming).
Verder geldt de verruimde termijn alleen als de eerste ingebruikneming of de eerdere in-gangsdatum van de verhuur ligt tussen 31 oktober 2012 en 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer een termijn van 6 maanden.
NBA Eindejaarstips 2014 1
5 Maak optimaal gebruik van investeringsaftrek
Beoordeel of het wenselijk is te wachten met investeringen tot na 1 januari 2015. Als tijdstip van investering geldt het moment waarop u de verplichtingen tot aanschaf of verbetering van het bedrijfsmiddel aangaat. Door investeringen uit te stellen ontvangt u mogelijk meer inves-teringsaftrek.
6 Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen
In beginsel heeft u als ondernemer recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale investeringsfaci-liteiten zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeu-rige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Toets of u dit jaar nog in aanmerking komt voor de KIA, EIA, MIA en VAMIL .
7 Waardeer activa af
Hebt u activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarde-ren binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van bijvoorbeeld onin-bare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren.


Belastingtips 2013 voor ondernemers
Geplaatst op 05-03-2014

De aangifte voor 2013 moet weer worden ingevuld. Hieronder volgen enkele belastingtips ter besparing van belasting.

1. Rente
Met ingang van 1 januari 2014 gaat de belastingrente voor zowel de inkomstenbelasting als
de vennootschapsbelasting omhoog. Deze bedragen momenteel 3% voor alle belastingen.
Vanaf 1 januari 2014 geldt voor alle belasting, behalve de vennootschapsbelasting, een
ondergrens van 4%. Voor de vennootschapsbelasting wordt de belastingrente per 1 januari
2014 maar liefst 8%.

2. Verliesverrekening
Je kunt je bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.
Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen hun verliezen verrekenen met winsten uit de
drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. Vennootschappen en andere
rechtspersonen kunnen verliezen alleen achterwaarts verrekenen met de belastbare winst
van het vorige boekjaar of met de winsten uit de komende negen jaar. Zit je nog met een
verlies uit 2004? Laat deze niet verdampen.

3. Voorziening
Ga je in 2014 bepaalde (grote) uitgaven doen, dan kan het verstandig zijn om nu al een
voorziening hiervoor te vormen. Uit recente jurisprudentie blijkt dat ondernemers zelfs een
voorziening kunnen vormen voor betwiste belastingschulden. Zo mocht een ondernemer in
een zaak voor de Hoge Raad (ECLI:NL:HR: 2013:CA3855) een voorziening vormen voor
een naheffingsaanslag loonheffingen die na afloop van het jaar was opgelegd, ondanks het
feit dat hij stelde dat de naheffingsaanslag in de procedure zou sneuvelen. Voor het vormen
van een voorziening is wel van belang dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in
feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2013 en ze moeten ook aan die
periode zijn toe te rekenen. Daarnaast moet redelijk zeker zijn dat je de uitgaven zult maken.

4. Uitstel
Heb je tijdig je aangifte inkomstenbelasting ingediend over 2012, maar was je te laat met het
doen van je aangiften in 2011 en in 2010? Dan krijg je geen uitstel voor het doen van je
aangifte inkomstenbelasting 2013. De Belastingdienst verleent je evenmin uitstel als je te
laat was met je aangifte inkomstenbelasting 2012 en daarnaast je aangifte over 2011 en/of
2010 te laat hebt ingediend.

5. Kosten aanloopfase
Wie bezig is met het opzetten van een onderneming maar nog niet de fiscale status van
ondernemer heeft verkregen, doet er toch verstandig aan de bewijzen van de gemaakte kosten (bonnetjes, facturen en dergelijke) te bewaren. Kosten en lasten die verband houden
met het starten van een onderneming kunnen namelijk in een later jaar aftrekbaar zijn als
verliezen in de aanloopfase van de onderneming. Het moet dan wel gaan om kosten en
lasten die je hebt gemaakt in de vijf jaren vóór het starten van de onderneming. Deze kosten
en lasten zijn alleen aftrekbaar voor zover er geen opbrengsten daartegenover staan en zij
niet op andere wijze zijn afgetrokken of aftrekbaar waren van het inkomen uit werk en
woning.

6. loon directeur-grootaandeelhouder
Zoals elk jaar word je ook in 2014 geacht een gebruikelijk loon van minimaal € 44.000 (bedrag 2014) te krijgen voor de werkzaamheden die je verricht voor je bv. Neem je in 2014
genoegen met een lager gebruikelijk loon, bijvoorbeeld omdat de bv in een slechte financiële
situatie verkeert? Ook dan moeten jij en de bv dit kunnen bewijzen, bijvoorbeeld aan de hand
van jaarstukken.


Belastingplan 2011
Geplaatst op 08-01-2011

Het belastingplan 2011 is goedgekeurd door de Eerste Kamer. U kunt het plan downloaden van onze website onder Download.


Belastingplan 2010
Geplaatst op 03-01-2010

Het belastingplan 2010 is goedgekeurd door de Eerste Kamer. De tweede Kamer heeft het plan al goedgekeurd. U kunt het plan met alle nieuwe tarieven en wijzigingen bij Download vinden.


Betaal uw belastingaanslagen voor 31-12
Geplaatst op 21-11-2008

Over uw box-3 vermogen moet u 1,2% belasting betalen. Belastingschulden komen niet in mindering op uw vermogen. Daarom is het belastingbesparend als u uw belastingaanslagen voor 1 januari betaalt.


Vergoeding van kosten door BV
Geplaatst op 21-11-2008

De BV mag de kosten van de directeur voor de telefoon- en internetaansluiting thuis vergoeden. Voorwaarde is dat de aansluiting voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Zogenaamde ‘smartphones’ en BlackBerry’s kunnen eveneens vrij worden verstrekt als deze voor ten minste 10% zakelijk worden gebruikt.


Betaal uw meewerkende kinderen en partner
Geplaatst op 21-11-2008

Meewerkende kinderen.

Hebben uw kinderen dit jaar meegewerkt in de zaak en heeft u ze daarvoor nog niets gegeven? Beloon ze alsnog zakelijk. Voor u is het aftrekbaar, bij uw kinderen is het onbelast zolang hun jaarinkomen niet meer bedraagt dan circa € 6.513. Omdat de inkomstenbelasting dan binnen de algemene heffings- en arbeidskorting valt, hoeven ze per saldo geen belasting te betalen maar het ontvangen bedrag, alleen de inkomensafhankelijke bijdrage voor de premie Zvw is verschuldigd.

Meewerkende partner.

Een zakelijke beloning voor uw meewerkende partner van minimaal € 5.000 kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Dat bedrag is voor u aftrekbaar en bij uw partner belast tegen het laagste tarief (zolang de beloning onder de € 17.579 blijft). Het is aan te raden de beloning in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen.


Verbreek fiscale eenheid
Geplaatst op 21-11-2008

Soms kan het belastingbesparend zijn om de fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verbreken. Door de verbreking kan gebruik worden gemaakt van de verschillen in opstaptarieven. Door de fiscale eenheid worden de winsten van de ondernemingen van de eenheid bij elkaar opgeteld, waardoor de winst tegen een hoger tarief kan worden belast. Dit kan in 2008 nog gunstiger zijn door de verruiming van de schijven en de verlaging van het Vpb-tarief.


Excessieve beloningsbestanddelen
Geplaatst op 29-05-2008

Wetsvoorstel Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen.

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft namens het kabinet een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden waarbij een belastingheffing op excessieve beloningsbestanddelen wordt ingevoerd.

Het kabinet stelt door middel van het wetsvoorstel de volgende drie fiscale maatregelen voor:
- vanaf een jaarloon van € 500.000 een werkgeversheffing zgn. pseudo-eindheffing van 30% invoeren over vertrekvergoedingen voor zover deze vertrekvergoedingen hoger zijn dan één jaarloon.
- in situaties waarin pensioenopbouw ook vanaf een pensioengevend loon van € 500.000 nog plaatsvindt op basis van een eindloonstelsel, een werkgeversheffing in de vorm van een pseudo-eindheffing van 15% toepassen over een forfaitair berekende backservicepremie.
- belastingheffing over carried interest of carried interestachtige beloningen.

Op grond van deze nieuwe wetgeving wordt het rendement op vermogensbestanddelen (zoals aandelen en schuldvorderingen) als uitgangspunt belast in box 1, indien aan deze vermogensbestanddelen als beloning voor werkzaamheden van degene aan wie de vermogensbestanddelen worden verstrekt, bepaalde bijzondere condities zijn verbonden.

Als reden voor deze belastingheffing wordt onder meer aangevoerd dat de lucreatieve beloningen vrijwel uitsluitend terecht komen bij personen die een grote invloed kunnen uitoefenen op de eigen arbeidsvoorwaarden en die vaak behoren tot de groep van personen met een topinkomen. Daarnaast geldt dat het excessieve karakter van de vorenbedoelde lucratieve belangen bestaat in het gegeven dat potentiële rendementen behaald kunnen worden die veelal in geen verhouding staan tot het geïnvesteerde kapitaal.

Indien dergelijke "lucratieve belangen" middellijk worden gehouden, kan de belastingheffing in box 1 terugtreden ten behoeve van een actuele (niet uitgestelde) aanmerkelijk belangheffing in box 2.

Met deze drie nieuwe maatregelen, komt de in het Belastingplan 2008 opgenomen aftopping van de omkeerregel bij pensioenen te vervallen.


BTW over eigen bijdrage auto
Geplaatst op 01-03-2008

Met ingang van 2008 bedraagt de bijtelling voor het privegebruik van meer dan 500 km per jaar van de auto van de BV 25%. Voor bepaalde zuinige auto's bedraagt de bijtelling 14%. De bijtelling kun je voorkomen door eigen bijdrage te betalen. De BV moet wel 19/119 BTW afdragen over de ontvangen vergoeding. Als de BV geen bijdrage ontvangt, moet de BV 12% BTW afdragen over de bijtelling.


Vaarwel maatschap
Geplaatst op 15-12-2007

Professionals zoals advocaten, tandartsen, specialisten en huisartsen werken vaak samen in een maatschap. De op handen zijnde invoering van de Wet personenassociaties heeft consequenties voor de vennoten. Ze hebben dan de keuze:hoofdelijke aansprakelijkheid accepteren of omzetting van hun maatschap in een BV. Als ze hun maatschap niet omzetten in een BV accepteren de vennoten de hoofdelijke aansprakelijkheid, waaronder de fouten van hun mede-vennoten. Dit zit veel vennoten dwars, want aansprakelijkheidsverzekeringen dekken niet alle fouten. Als ze de schade wel dekken, kunnen de verzekeraars de verzekering bij een schadegeval opzeggen.

De maatschap is in feite een contractuele samenwerking van de vennoten. Contractueel kan dit aansprakelijkheidsrisico niet worden uitgesloten. Daar komt nog bij dat de continuiteit van een maatschap kan worden bedreigd door onderlinge conflicten, echtscheiding of schulden van een van de vennoten.


Belastingplan 2008
Geplaatst op 24-11-2007

VPB/IB
Per 1 januari 2008 gaat een lastenverlichting met betrekking tot het MKB-deel van de vennootschapsbelasting in. Ondernemen wordt fiscaal aantrekkelijker door de eerste twee schijven en de tarieven aan te passen. De eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verlengd van € 25.000 naar € 40.000. Dit betekent dat voortaan tot een belastbaar bedrag van € 40.000 het laagste tarief van 20% geldt. De tweede schijf wordt verlengd van € 60.000 naar € 200.000. Bovendien gaat het tarief in deze schijf omlaag van 23,5% naar 23%. Dit betekent dat voortaan bij een belastbaar bedrag tussen € 40.000 en € 200.000 het tarief van 23% geldt.

Daarnaast wordt het makkelijker om vanuit de ene onderneming zonder fiscale gevolgen een andere onderneming te starten. In de huidige situatie kan dit alleen als het beëindigen van de onderneming een direct gevolg is van ingrijpen door de overheid. Voortaan kan dit ook als de ondernemer dit vrijwillig doet. Dit voordeel betreft de IB-ondernemer.

Aanpassing vrijstelling medische diensten
Voortaan zijn beroepsbeoefenaren alleen vrijgesteld van omzetbelasting voor het verrichten van medische diensten, als het doel van de dienst is de bescherming van de gezondheid én als de dienst wordt verricht door iemand die hiervoor een gerichte opleiding heeft. Dit betekent bijvoorbeeld dat een huisarts nog wel onbelast deze activiteiten kan verrichten, maar niet langer is vrijgesteld voor handelingen op het gebied van chiropractie, osteopathie, acupunctuur, homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen. Ook de psycholoog is voortaan alleen vrijgesteld voor de diensten die hij verricht in het kader van de bescherming van de gezondheid (als zogenoemde ‘gezondheidspsycholoog’).

Daarnaast zijn leveringen van tandprothesen alleen nog vrijgesteld van omzetbelasting als die leveringen worden verricht door tandartsen of door tandtechnici. Voorheen waren ze vrijgesteld ongeacht de hoedanigheid van de leverancier.

Ontgaan overdrachtsbelasting
Het wordt voor verkrijgers van aandelen in rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen moeilijker om door middel van bepaalde constructies overdrachtsbelasting te ontgaan. Bij de verkrijging van aandelen in dergelijke instellingen, waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan, wordt op dit moment voorkomen dat overdrachtsbelasting verschuldigd is door het uitgeven van verschillende soorten aandelen. Door het belang in zo’n instelling voortaan economisch/materieel te bepalen in plaats van juridisch/formeel wordt voorkomen dat de overdrachtsbelasting wordt ontgaan en wordt meer aangesloten bij de economische werkelijkheid.

Directeurgrootaandeelhouder (DGA)
Het loon van een DGA die enig werknemer is van zijn BV is niet langer belast met loonheffing. Hij hoeft zijn loon alleen nog maar te verantwoorden in de aangifte inkomstenbelasting. Zijn er andere werknemers in dienst, dan wordt het loon van de DGA wel in de loonheffing betrokken. Er wordt een keer per jaar (op 1 januari) bepaald of er andere werknemers in dienst zijn. De situatie op deze peildatum is beslissend voor de vraag of het loon van de DGA dat jaar onder de loonheffing of onder de inkomstenbelasting valt. Deze regeling gaat waarschijnlijk op 01-01-2009 in.Welkom!
Geplaatst op 21-06-2005

op de website van administratiekantoor Vandong.
Vandong is de specialist in online diensten, de oplossing voor vermindering van administratieve lastendruk. Ook u kunt profiteren van de oplossing die Vandong heeft ontwikkeld voor reductie van administratieve lasten.


© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer