Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Emigratie

Nederland heeft met verschillende landen verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. In een dergelijk verdrag wordt bepaald welk land bevoegd is tot heffing van belasting over welk soort inkomen en welk vermogensbestanddeel. Enkele onderwerpen uit Nederlands Standaardverdrag (de standaard voor belastingverdragen) worden hier besproken.

Woonplaats

Iemand is inwoner van Nederland of het emigratieland als hij volgens van wetgeving van Nederland of het emigratieland aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats van leiding of enig andere soortgelijke omstandigheid. Het is denkbaar dat iemand zowel in Nederland als in emigratieland belastingplichtig is. Alsdan bepaalt de plaats waar hij beschikt over de woning de woonplaats. Als hij zowel in Nederland als in het emigratieland over een woning beschikt, is de woonplaats gelegen in het land waarmee de persoonlijke en economische betrekking het nauwst zijn. Als de DGA zowel in Nederland als in het emigratieland verblijft, wordt de DGA op basis van de Nederlandse nationaliteit aangemerkt als inwoner van Nederland.

Inkomsten uit arbeid

Het loon dat een DGA ontvangt van zijn BV in Nederland uit hoofde van zijn functie als directeur van de BV is in Nederland belast. Het loon dat een DGA ontvangt voor andere werkzaamheden wordt belast in het emigratieland. Echter, als deze werkzaamheden in Nederland wordt verricht dan mag Nederland loonbelasting heffen in de volgende gevallen:

- de DGA verblijft langer dan 183 dagen per jaar in Nederland

- het loon wordt betaald door of namens een in Nederland gevestigde werkgever

- de vergoeding ten laste komt van een Nederlandse vaste inrichting

Als het loon in Nederland wordt belast, zal het emigratieland dat in de regel vrijstellen. Daarbij mag het emigratieland het belastingtarief dat van toepassing zou zijn als het loon niet vrijgesteld zou zijn geweest toepassen.

Aanmerkelijk belang

Als een DGA van een BV voor belastingheffing geen inwoner van Nederland meer is, wordt geacht zijn aandelen te hebben verkocht op het moment voor zijn einde van de Nederlandse binnenlandse belastingplicht. De waarde van de aandelen wordt gesteld op die in het economisch verkeer. Voor de winst van het aanmerkelijk belang wordt een conserverende aanslag opgelegd. Er kan uitstel van betaling worden verleend voor deze aanslag. Wordt het belang daadwerkelijk vervreemd binnen 5 jaar na emigratie, mag Nederland de gehele winst belasten. Vijf jaar na de emigratie mag de woonland belasting heffen over de winst van de verkoop van het belang.

Na 10 jaar wordt de conserverende aanslag kwijtgescholden als het belang niet daadwerkelijk binnen die periode is vervreemd.

Door recente uitspraken is er veel onzekerheid over de rechtmatigheid van de regeling.

Pensioen en lijfrente

Bij het einde van de Nederlandse belastingplicht, moeten de pensioenpremies en het behaalde rendement tot het inkomen worden gerekend. Voor dit inkomen zal tevens een conserverende aanslag worden opgelegd die na het verstrijken van 10 jaar komt te vervallen. Deze aanslag kan worden ingevorderd als de pensioen binnen 10 jaar na de emigratie niet op een gewone wijze wordt afgewikkeld. Belastingheffing over overheidspensioenen wordt toegewezen aan de bron- of betaalstaat.

De rechtmatigheid van deze regeling wordt ook in twijfel getrokken omdat die strijdig zou kunnen zijn met bepaalde verdragen.

Voor lijfrente geldt grosso modo een soortgelijke regeling.

Dividend

Als een BV in Nederland dividend uitkeert moet zij op grond van Standaardverdrag 15% dividend inhouden. Dit verschilt echter sterk per land. Bij sommige landen hoeft niets ingehouden te worden. Uitkering van dividend binnen 10 jaar leidt tot vermindering van de conserverende aanslag.

Woning

Woning wordt in principe in het land waar die staat belast. Bij vertrek uit Nederland voldoet de DGA niet meer aan de voorwaarden van de eigen woning regeling waardoor de woning in box 3 zal vallen. Er zijn uitzonderingen.

Successie

Voor successie wordt de DGA geacht gedurende 10 jaar na de emigratie inwoner van Nederland te zijn. Bij schenking en nalatenschap binnen 10 jaar na emigratie worden in Nederland schenkings- of successierecht geheven.

Emigratie BV

De woonplaats van de BV wordt in beginsel bepaald door de leiding van de BV. Als de enige directeur van een BV verhuist, dan verhuist de BV mee. Dit betekent afrekening over de stille en fiscale reserves. Verder kunnen strafheffingen komen voor stamrecht en pensioen in de BV.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer